دانشگاه ها

آشنایی با موسسه رسام

موسسه آموزش عالی رسام در سه مقطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

رشته­ های تحصیلی:

کاردانی

آشنایی با موسسه رسام

کارشناسی

آشنایی با موسسه رسام

توانایی ها و صلاحیت ها:

هدف از دوره کاردانی رشته آموزش هنر، تربیت افرادی است که دانش نظری، مهارت عملی و نگرش لازم را جهت اشتغال به فعالیت های آموزشی و پرورشی در زمینه هنر داشته و بتوانند استعدادها و توانایی های بصری و هنری دانش­آموزان را شکوفا سازند.

قادر به آموزش مهارت های بصری بوده و هماهنگی لازم را بین "دست و دید" (ادراک و ترسیم) دانش ­آموزان به وجود آورند. در زمینه آموزش های هنری پایه شامل: هنرهای تجسمی و خوشنویسی، مهارت لازم را کسب نمایند؛ به طوری که در ایجاد حرکت و هدایت هنری دانش­آموزان توانا شوند. با استفاده از اصول و مبانی نظری و عملی هنری نسبت به اصلاح غلط آموزی های رایج، حرکت های اصولی را در آموزش هنری دانش­آموزان ایجاد کنند. نقش هنر را در تحقق هویت و ارزش های فرهنگی جامعه درک کرده، به یک هویت فرهنگی مناسب با ایران اسلامی دست یابند. به روش های ارزشیابی و تعبیر و تفسیر آثار هنری دانش آموزان مسلط شوند. نسبت به هنر و پرورش هنری دانش آموزان، نگرش مثبت پیدا کرده و نقش هنر را در تکوین توانایی های بالقوه انسان درک نمایند. قادر به ایجاد تغییر در نگرش و رفتار دانش آموزان، از راه توسعه آموزش های هنری باشند.

آدرس:

البرز، کرج ، میانجاده ، روبروی بلوار سربازان گمنام ، نرسیده به میدان فاطمیه ( امام حسین)

تلفن:

026-34582116

هنرستان یار حامی دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور

آشنایی با موسسه رسام

دپارتمان مشاوره هنرستان یار