کارشناسی باسوابق تحصیلی سال 98

در رشته و دانشگاه های کم طرفدار پذیرش با سوابق تحصیلی انجام می شود ثبت نام در این رشته ها در بازه 20 اسفند تا 6 شهریور 98 انجام می شود. دانش آموزان هنرستانی هم می توانند در این رشته و دانشگاه ها شانس پذیرش خود را امتحان کنند.لیست رشته هاو جزئیات ثبت نام را می توانید در دفترچه به طور کامل مشاهده کنید.