کنکور فنی و حرفه ای سال 99 رشته های کاردانش

شاخه کاردانش

هنرستان ها شامل دو شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش هستند شاخه فنی و حرفه ای دارای 41 رشته و شاخه کاردانش دارای 160 رشته است. در رشته های فنی و حرفه ای مجموعه ای از دانش و مهارت را در قالب یک رشته آموزش می دهند ولی در رشته های کاردانش بیشتر تمرکز بر مهارت است و هر رشته به صورت تخصصی روی یک یا چند مهارت خاص متمرکز است. تعداد دروس عملی در کاردانش بیشتر از فنی و حرفه ای است.

دانش آموزان شاخه کاردانش برای ورود به دانشگاه هفت راه ادامه تحصیل دارند سه راه برای ورود به مقطع کاردانی و چهار راه برای ورود به مقطع کارشناسی که در تصویر زیر این هفت راه مشخص شده است. اما مسیر اصلی دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش مقطع کاردانی هست. در مقطع کاردانی پذیرش در 9 رشته امتحانی با آزمون(کنکور) و در 30 رشته امتحانی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی( بدون آزمون و با معدل کل دیپلم ) انجام می شود.

هفت راه ادامه تحصیل

7rah

یکی از سوالات عمده و همیشگی دانش آموزان کاردانشی این است که کد دیپلم آنها مربوط به کدام رشته ی فنی و حرفه ای است در واقع در کدام رشته می توانند در دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای پذیرفته شوند در جدول زیر به صورت کامل تمام کد رشته های کاردانش در سمت راست آورده شده و روبروی هر کد رشته، رشته ی متناظر فنی و حرفه ای آن نوشته شده است. که دانش آموزان کاردانشی در دانشگاه فنی و حرفه ای فقط می توانند در رشته های متناسب با کد دیپلم کاردانش خود شرکت کنند.

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای

kar1

یکی از سوالات عمده و همیشگی دانش آموزان کاردانشی این است که کد دیپلم آنها مربوط به کدام رشته ی فنی و حرفه ای است در واقع در کدام رشته می توانند در دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای پذیرفته شوند در جدول زیر به صورت کامل تمام کد رشته های کاردانش در سمت راست آورده شده و روبروی هر کد رشته، رشته ی متناظر فنی و حرفه ای آن نوشته شده است. که دانش آموزان کاردانشی در دانشگاه فنی و حرفه ای فقط می توانند در رشته های متناسب با کد دیپلم کاردانش خود شرکت کنند.

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای

kar1

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته الکتروتکنیک شاخه فنی و حرفه ای

kar2

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه ای

kar3

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته تاسیسات شاخه فنی و حرفه ای

kar4

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای

kar5

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

kar6

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع غذایی شاخه فنی و حرفه ای

kar7

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

kar8
kar9

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای

kar10

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته ساخت و تولید شاخه فنی و حرفه ای

kar11

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع فلزی شاخه فنی و حرفه ای

sanayeflz

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای

kar12

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته چاپ شاخه فنی و حرفه ای

kar13

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

kar14

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع شیمیایی شاخه فنی و حرفه ای

kar15

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع نساجی شاخه فنی و حرفه ای

kar16

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته متالورژی شاخه فنی و حرفه ای

kar17

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته سرامیک شاخه فنی و حرفه ای

kar18

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته معدن شاخه فنی و حرفه ای

kar19

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته ناوبری شاخه فنی و حرفه ایkar20

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته مکانیک موتور های دریایی

kar21

ااسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته اموراداری شاخه فنی و حرفه ای

kar22

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته مدیریت خانواده شاخه فنی و حرفه ای

kar23

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای

kar24

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته هنرهای تجسمی-نقاشی شاخه فنی و حرفه ای

kar25

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته اموردامی شاخه فنی و حرفه ای

kar26

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته امورزراعی و باغی شاخه فنی و حرفه ای

kar27

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته ماشین های کشاورزی شاخه فنی و حرفه ای

kar28

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته موسیقی شاخه فنی و حرفه ای

kar29

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته هتلداری و گردشگری شاخه فنی و حرفه ای

kar30

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته حمل و نقل شاخه فنی و حرفه ای

kar31

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته مکاترونیک شاخه فنی و حرفه ای

kar32

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته پویانمایی شاخه فنی و حرفه ای

kar33

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته فتوگرافیک شاخه فنی و حرفه ای

kar34

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته معماری داخلی شاخه فنی و حرفه ای

kar35

اسامی رشته های شاخه کاردانش مرتبط با رشته صنایع دستی شاخه فنی و حرفه ای

kar36