چالش روز اول

اصل پذیرش

چالش روز دوم

توهم نقطه شروع

چالش روز سوم

بوی کاغذ

چالش روز چهارم

Recovery Time

چالش روز پنجم

نگاه 360 درجه ای

چالش روز ششم

فرصت سوزی

چالش روز هفتم

عمل گرایی

چالش روز هشتم

قدرت ابزار

چالش روز نهم

مقایسه کردن

چالش روز دهم

تمرکز

چالش روز یازدهم

تمرکز بر عملکرد

رزرو جلسه مشاوره